مطالب کاربران فوریکا

واحد ها و مقادیر مشخصه در الكترونيك

واحد ها در الكترونيك     Quantities Quantity Usual Symbol Unit Unit Symbol Voltage V volt V Current I amp* A Charge Q coulomb C Resistance R ohm Capacitance C farad F Inductance L henry H Power P watt W Energy E joule J Time t second s Frequency f hertz Hz * strictly the unit is ampere, but this is almost always shortened to amp.                                       Units Prefix Prefix ...

شکل و جدول مدارات دیجیتال گیتهای منطقی

مدارات لاجيك   Introduction     Logic gate symbols         Inputs and outputs   Truth tables         NOT gate (inverter) Input A Output Q 0 1 1 0           AND gate Input A Input B Output Q 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1           NAND gate (NAND = Not AND) Input A Input B Output ...

شکل تصویر موج سیستم های آنالوگ و ديجيتال

سيستم هاي آنالوگ و ديجيتال   Analogue systems     Digital systems   ...

شکل و عکس منابع تغذيه

منابع تغذيه       Dual Supplies       Transformer only         Transformer + Rectifier         Transformer + Rectifier + Smoothing         Transformer + Rectifier + Smoothing + ...

شکل و عکس اوسيلوسكوپ

اوسيلوسكوپ                   Setting up an oscilloscope         Connecting an oscilloscope         Obtaining a clear and stable trace         Measuring voltage and time period           Voltage         Timebase (time/cm) and trigger controls           Y ...

شکل مداری مولتی متر

مولتی مترهای دیجیتال         مولتی مترهای آنالوگ         Measuring voltage at a point           Reading analogue scales             Reading analogue resistance scales           ...

شکل مداری ولتاژ و جریان

ولتاژ و جريان     No Voltage and No Current Voltage but No Current Voltage and Current     Voltage, V         Voltage at a point and 0V (zero volts)         Zero volts for circuits with a dual supply         Current, I       Voltage and Current for components in Series             Voltage and Current for components in Parallel     ...

شکل مداری سری و موازی

سری : Switches in Series       موازی : Switches in Parallel     ...

ولتاژ مؤثر یا ار ام اس rms (ِمختصر)

ارزش و مقدار RMS ( ولتاژ مؤثر ) در ولتاژ غير مستقيم ، ولتاژ از صفر شروع و به پيك مثبت مي رسد و دوباره به صفر رسيده و سپس به پيك منفي مي رسد و لذا در بيشتر اوقات ، ولتاژ از مقدار پيك ولتاژ كمتر است . لذا از يك مقدار موثر استفاده مي كنيم كه همان RMS است . مقدار ولتاژ RMS برابر است با 0.7 ولتاژ پيك VRMS = 0.7 × Vpeak and Vpeak = 1.4 × VRMS ارزش يا معيار RMS يك ارزش موثر ولتاژ يا ...

قانون اُهم

قانون اُهم   براي بوجود آوردن جريان در يك مقاومت ، بايد يك ولتاژ را در سرتاسر مقاومت ايجاد كنيم . قانون اُهم وابستگي بين ولتاژ ، جريان و مقاومت را بيان ميكند كه به 3 روش مختلف بيان مي شود . V = I × R يا I = V R يا R = V I   در فرمولهاي بالا واحد ولتاژ ( ولت V ) واحد جريان ( آمپر I ) و واحد مقاومت ( اُهم o ) ...

شبکه های ad -hoc

شبکه های ad -hoc

دوره آموزش تصویری رایگان شبکه های ad-hoc ...

آموزش شبکه های وایرلس

آموزش شبکه های وایرلس

آموزش پیشرفته CCNA Wirelessدوره شبکه های بی سیم را کامل یاد بگیرید ...