جدیدترین فایل ها

بررسي تأثير پارامترهاي ارتعاشي و سرعت خودرو در پاسخ به ورودي ناهمواري جاده

بررسي تأثير پارامترهاي ارتعاشي و سرعت خودرو در پاسخ به ورودي ناهمواري جاده

كيفيت راحتي سفر با احساس سرنشين در محيط حركت خودرومرتبط است. در اين مقاله به بررسي تأثير پارامترهاي ارتعاشي و سرعت خودرو در پاسخ به يك ورودي مشخص ناهمواري جاده پرداخته ميشود. بدين منظور ابتدا ...

2,500 تومان

بررسي عددي انتقال حرارت ليزري در يك ميكروفيلم سه بعدي با معادلات تأخير فاز دوگانه

بررسي عددي انتقال حرارت ليزري در يك ميكروفيلم سه بعدي با معادلات تأخير فاز دوگانه

انتقال حرارت در ابعاد ميكرو با پاسخهاي زماني كوتاهتر از نانوثانيه بايد با دقت بيشتري بررسي شود، زيرا در انتقال حرارت در مقياس ميكرو ابعاد فيزيكي از نظر بزرگي در حدود مسير آزادمتوسط است و در ...

2,500 تومان

استفاده از روش بهينه سازي تابع هدف با معيارهاي چندگانه OEC به منظور تعيين شرايط بهينه فرايند قالب گيري تزريقي ABS به كمك آب

استفاده از روش بهينه سازي تابع هدف با معيارهاي چندگانه OEC به منظور تعيين شرايط بهينه فرايند قالب گيري تزريقي ABS به كمك آب

در اين تحقيق از بهينه سازي تابع هدف طراحي آزمايشي تاگوچي براي يافتن شرايط بهينه فرايند قالب گيري تزريق به كمك آب براي پليمرABSاستفاده شده است. به منظور قالب گيري تزريقي نمونهها، قالب لوله اي دو ...

2,500 تومان

ايجاد يكپارچگي در توده رباتيك با كمك يك عضو راهبر و كنترلر فازي

ايجاد يكپارچگي در توده رباتيك با كمك يك عضو راهبر و كنترلر فازي

اين مقاله روشي براي ايجاد يكپارچگي براي يك توده رباتيكي كه در اعضا محدوديت ارتباطي دارند، ارائه ميدهد. محدوديت ديد به اين معني كه اعضا مي توانند تا فاصله محدودي اعضاي ديگر راتشخيص دهند و هر عضو ...

2,500 تومان

مطالعه تحليلي و آزمايشي اثرات بارگذاري حرارتي سيكلي بر استحكام شكست چند لايه هاي كامپوزيتي پايه پليمري

مطالعه تحليلي و آزمايشي اثرات بارگذاري حرارتي سيكلي بر استحكام شكست چند لايه هاي كامپوزيتي پايه پليمري

در اين تحقيق، تغييرات استحكام شكست چند لايههاي كامپوزيتي پايه پليمري تحت بارگذاري حرارتي سيكلي مورد برسي قرار گرفته است. تغييرات استحكام وابسته به تعداد سيكل حرارتي و اختلاف دماي سيكلهاي ...

2,500 تومان

بررسي انتقال حرارت و جرم در ماده متخلخل در حضور شار حرارتي بيوشيميايي

بررسي انتقال حرارت و جرم در ماده متخلخل در حضور شار حرارتي بيوشيميايي

در اين مساله به بررسي عددي انتقال حرارت جابجايي در يك ماده متخلخل در حضور شار حرارتي بيوشيميايي پرداخته شده است. محفظه حاوي ماده متخلخل، شامل دو جزء غلظت بوده كه جزء اول توده زيستي و جزء دوم ...

2,500 تومان

ارائه يك مدل جديد براي محاسبه عمر خستگي چندمحوره فلزات

ارائه يك مدل جديد براي محاسبه عمر خستگي چندمحوره فلزات

قطعات و سازههاي مهندسي در بسياري از موارد تحت بارگذاريهاي سيكلي قرار گرفته و دچار خستگي چندمحوره ميشوند. در زمينه محاسبه عمر خستگي در حالت چندمحوره، معيارها و مدلهاي زيادي با قابليتهاي متفاوت ...

2,500 تومان

محاسبه حد هدايت براي صفحات محدود دما ثابت با استفاده از روش عددي پانل بندي

محاسبه  حد هدايت براي صفحات محدود دما ثابت با استفاده از روش عددي پانل بندي

عدد بدون بعد نوسلت يكي از پارامترهاي مهم در انتقال حرارت جابجايي مي باشد كه آن را مي توان معياري از حرارت انتقال يافته از جسم از طريق جابجايي دانست. در حالتي كه انتفال حرارت جابجايي مد نظر باشد ...

2,500 تومان

تعيين رابطه تحليلي براي پروفيل انحناي طولي در فرآيند شكلدهي غلتكي سرد مقطع كانالي

تعيين رابطه تحليلي براي پروفيل انحناي طولي در فرآيند شكلدهي غلتكي سرد مقطع كانالي

از جمله عيوب رايج در فرآيند شكلدهي غلتكي سرد، انحناي طولي است كه از يك سو محصول را از شكل ايدهآل خارج ميكند و از سويي ميتواند زمينهساز عيوب ديگري مانند اعوجاج لبه باشد.بنابراين پيشبيني شكل و ...

2,500 تومان

بهينه سازي و تحليل ترمواكونوميكي چيلر جذبي خورشيدي ليتيوم برومايد

بهينه سازي و تحليل ترمواكونوميكي چيلر جذبي خورشيدي ليتيوم برومايد

باتوجه به بحران انرژي در سال هاي اخير به ويژه در تابستان، محدود بودن منابع سوختي و آلايندگي آنها، انرژي خورشيدي از منابعي است كه امروزه بسيارمورد توجه قرار گرفته است. باتوجه به انرژي دريافتي ...

2,500 تومان

مقایسه خود تشابهی سرعت متوسط در دنباله دو سیلندر دایروی پشت سرهم

مقایسه خود تشابهی سرعت متوسط در دنباله دو سیلندر دایروی پشت سرهم

در این تحقیق سعی میشود با استفاده از اندازهگیریهای انجام گرفته در تونل باد توسط دستگاه جریانسنج سیم داغ به بررسی تجربی دنبالههای تشکیل شده در پشت دو سیلندر دایروی پشت سر هم با نسبت قطرهای ...

2,500 تومان

عيب يابي ارتعاشي بر اساس ضرايب زيرباندهاي فركانسي تبديل بسته موجك با انتخاب پايه موجك مناسب

عيب يابي ارتعاشي بر اساس ضرايب زيرباندهاي فركانسي تبديل بسته موجك با انتخاب پايه موجك مناسب

پايش وضعيت  قطعات حساس و گردنده در بالگرد تحت عنوان سيستم نمايشگر سلامت و عمر يك مسئله بسيار ضروري محسوب ميشود. در اين مقاله بمنظور پايش وضعيت گيربكس واسطه يكبالگرد نيمه سنگين، سيگنالهاي ...

2,500 تومان