جدیدترین فایل ها

بررسي عددي تاثير ريبهاي طولي بر توليد آنتروپي در يك مجراي منحني شكل

بررسي عددي تاثير ريبهاي طولي بر توليد آنتروپي در يك مجراي منحني شكل

در مطالعه حاضر اثرات ريبهاي طولي بر جريان جابجايي اجباري آرام در يك مجراي منحني شكل، مورد بررسي قرار گرفته است. اندازه، تعداد و ترتيب بهينه ريب و تاثير عدد دين و شار گرماي بي بعد ديواره بررسي ...

2,500 تومان

طراحي بهينه هندسي محفظه هاي تابشي با استفاده از الگوريتم تكامل تدريجي

طراحي بهينه هندسي محفظه هاي تابشي با استفاده از الگوريتم تكامل تدريجي

در اين مطالعه روشي براي طراحي بهينه هندسي محفظههاي تابشي با ديوارهاي پخشي-خاكستري و محيط شفاف ارائه ميشود. سطح گرمكن محفظه بصورت پارامتري توسط منحنيهاي بزير توصيفميگردد و معادلات تابش توسط ...

2,500 تومان

بررسي آزمايشگاهي تاثير تغيير ميزان pH نانوسيال نانو لوله هاي كربني بر كارايي كلكتورهاي صفحه تخت خورشيدي

بررسي آزمايشگاهي تاثير تغيير ميزان pH نانوسيال نانو لوله هاي كربني بر كارايي كلكتورهاي صفحه تخت خورشيدي

انرژي خورشيدي بدليل عدم آلودگي و تجديد پذير بودن بسيارمورد توجه قرار گرفته است. در اين تحقيق تاثير استفاده از نانوسيال نانوتيوب كربني چند ديواره را در حالتيكه ميزان اسيدي و بازي بودن اين ...

2,500 تومان

بررسي ارتعاشات پيچشي شفتهاي غيريكنواخت مخروطي با روش مدلسازي هيبريدي

بررسي ارتعاشات پيچشي شفتهاي غيريكنواخت مخروطي با روش مدلسازي هيبريدي

اين مقاله به بررسي و تحليل ارتعاشات پيچشي شفتهاي غيريكنواخت مخروطي به روش مدلسازي هيبريدي 1 ميپردازد. روش هيبريدي يك روش تحليلي و بر اساس روش مدلسازي به كمك المانهاي گسترده و متمركزDLMT) ميباشد. ...

2,500 تومان

مدل تك رشته معادل جهت محاسبه مدول نانوكامپوزيت نانولوله كربن/اپوكسي بااستفاده از روش مايكرومكانيك

مدل تك رشته معادل جهت محاسبه مدول نانوكامپوزيت نانولوله كربن/اپوكسي بااستفاده از روش مايكرومكانيك

در اين پژوهش، روش تحليلي جديدي براي تعيين مدول نانوكامپوزيت نانولوله كربن/اپوكسي ارائه شده است. مدل جديد با استفاده از روابط الاستيسيته، نانولوله كربن را به صورت تكرشته توپر با خواص ايزوتروپ ...

2,500 تومان

بررسي عددي اثر نانوسيال بر ضريب انتقال حرارت جابجايي روي ديواره پائيني يك محفظه با جابجايي آزاد

بررسي عددي اثر نانوسيال بر ضريب انتقال حرارت جابجايي روي ديواره پائيني يك محفظه با جابجايي آزاد

افزودن نانو ذرات به سيال باعث تغيير خواص ترموفيزيكي آن مي شود. براي ذرات فلزي افزايش ضريب رسانايي و لزجت سيال مورد قبول است. اين مسئله مي تواند در انتقال حرارت جابجايي بسته به نوع جريان و سيال ...

2,500 تومان

تأثير اينرسي حرارتي جداره هاي ساختمان بر مصرف انرژي و آسايش حرارتي در اقليم هاي مختلف ايران

تأثير اينرسي حرارتي جداره هاي ساختمان بر مصرف انرژي و آسايش حرارتي در اقليم هاي مختلف ايران

در اين مقاله به بررسي تأثير اينرسي حرارتي جدارهها بر آسايش حرارتي و بارهاي حرارتي و برودتي يك فضاي نمونه در سه ساختار مختلف، اينرسي حرارتي كم، اينرسي حرارتي متوسط و اينرسي حرارتي زياد در ...

2,500 تومان

تحليل معكوس انتقال حرارت تابشي در يك محفظه استوانه اي با استفاده از الگوريتم جستجوي گرانشي

تحليل معكوس انتقال حرارت تابشي در يك محفظه استوانه اي با استفاده از الگوريتم جستجوي گرانشي

در مقاله حاضر با استفاده از تحليل انتقال حرارت معكوس و هم چنين روش بهينهسازي الگوريتم جستجوي گرانشي، دما و ضرايب پخش براي سطوحي از يك محفظه تابشي استوانهاي شكل، با ابعادهندسي مشخص تخمين زده ...

2,500 تومان

بررسي اثر تابش و نوع سوخت بر احتراق توربولانت در يك كوره شبيه سازي شده

بررسي اثر تابش و نوع سوخت بر احتراق توربولانت در يك كوره شبيه سازي شده

هدف اصلي در اين پژوهش بررسي احتراق و عوامل موثر بر آن همچون تابش و نوع سوخت ورودي بر جريان متلاطم داخل يك كوره مي باشد. جهت مدل سازي جريان توربولانسي از مدلRNG و نيز براي بررسي اثرات تابش از مدل ...

2,500 تومان

كنترل دبي بهينه جريان در كلكتور آبگرمكن هاي خورشيدي با استفاده از تحليل اگزرژي

كنترل دبي بهينه جريان در كلكتور آبگرمكن هاي خورشيدي با استفاده از تحليل اگزرژي

آبگرمكن خورشيدي يكي از متداولترين تجهيزات استفاده ازانرژي خورشيدي مي باشد. يكي از عوامل تاثير گذار در كارايي سيستم آبگرمكن خورشيدي، مقدار دبي سيال عبوري از كلكتوراست. در حال حاضر در سيستم هاي ...

2,500 تومان

طراحي مسير بهينه يك بازوي مكانيكي ماهر سه عضوي با پايه متحرك به منظور حركت بدون برخورد با استفاده از دوروش

طراحي مسير بهينه يك بازوي مكانيكي ماهر سه عضوي با پايه متحرك به منظور حركت بدون برخورد با استفاده از دوروش

در اين مقاله طراحي مسير يك ربات موبايل كه شامل يك پايه متحرك و يك بازوي سه عضوي مي باشد در حضور موانع ثابت بررسي مي شود. مسير طراحي شده براي ربات شامل طراحي مسير پايه و پنچه ربات مي شود. مسير طي ...

2,500 تومان

دانلود مقاله و تحقیق : ماشینکاری و برشکاری با واتر جت و ذرات ساینده ( WJM , AJM )

دانلود مقاله و تحقیق : ماشینکاری و برشکاری با واتر جت و ذرات ساینده ( WJM , AJM )

برش واتر جت به معنی برش مواد با استفاده از فشار زیاد آب است. آب با خروج از نازلی با قطر خیلی کوچک به سبب فشار زیادی که دارد سرعتی در حدود 900 متر برثانیه پیدا می کند که می تواند هر ماده ای را برش دهد. ...

15,000 تومان