جدیدترین فایل ها

پاورپوینت اصول بازاریابی تلفنی

پاورپوینت اصول بازاریابی تلفنی

فرمت فایل: پاورپوینت(powerpoint) _ قابل ویرایش و بخشی از متن پاورپوینت - ,   ( -- توجه: چيزی که اين فایل را با بقیه فایل ها متمايز کرده است قابل ویرایش بودن و و آماده پرينت و ارائه بودن آن می باشد ...

233,700 تومان

پاورپوینت آشنایی با هرس

پاورپوینت آشنایی با هرس

فرمت فایل: پاورپوینت(powerpoint) _ قابل ویرایش و بخشی از متن پاورپوینت - ,   ( -- توجه: چيزی که اين فایل را با بقیه فایل ها متمايز کرده است قابل ویرایش بودن و و آماده پرينت و ارائه بودن آن می باشد ...

221,400 تومان

پاورپوینت آشنايي با نظام سلامت

پاورپوینت آشنايي با نظام سلامت

فرمت فایل: پاورپوینت(powerpoint) _ قابل ویرایش و بخشی از متن پاورپوینت - ,   ( -- توجه: چيزی که اين فایل را با بقیه فایل ها متمايز کرده است قابل ویرایش بودن و و آماده پرينت و ارائه بودن آن می باشد ...

1,685,100 تومان

پاورپوینت آشنايی با تعاريف چهار عفونت اصلی

پاورپوینت آشنايی با تعاريف چهار عفونت اصلی

فرمت فایل: پاورپوینت(powerpoint) _ قابل ویرایش و بخشی از متن پاورپوینت - ,   ( -- توجه: چيزی که اين فایل را با بقیه فایل ها متمايز کرده است قابل ویرایش بودن و و آماده پرينت و ارائه بودن آن می باشد ...

467,400 تومان

پاورپوینت آشنايي با انواع مواد

پاورپوینت آشنايي با انواع مواد

فرمت فایل: پاورپوینت(powerpoint) _ قابل ویرایش و بخشی از متن پاورپوینت - ,   ( -- توجه: چيزی که اين فایل را با بقیه فایل ها متمايز کرده است قابل ویرایش بودن و و آماده پرينت و ارائه بودن آن می باشد ...

885,600 تومان

نپاورپوینت گرشی نوین بر تحلیل اطلاعات فنی پتنتها

نپاورپوینت گرشی نوین بر تحلیل اطلاعات فنی پتنتها

فرمت فایل: پاورپوینت(powerpoint) _ قابل ویرایش و بخشی از متن پاورپوینت - ,   ( -- توجه: چيزی که اين فایل را با بقیه فایل ها متمايز کرده است قابل ویرایش بودن و و آماده پرينت و ارائه بودن آن می باشد ...

12,300 تومان

مپاورپوینت کانيک آماري سامانه هاي بر هم کنشي روش ميدان هاي کوانتيده

مپاورپوینت کانيک آماري سامانه هاي بر هم کنشي روش ميدان هاي کوانتيده

فرمت فایل: پاورپوینت(powerpoint) _ قابل ویرایش و بخشی از متن پاورپوینت - ,   ( -- توجه: چيزی که اين فایل را با بقیه فایل ها متمايز کرده است قابل ویرایش بودن و و آماده پرينت و ارائه بودن آن می باشد ...

11,700 تومان

علوم پزشكي‌رده هاي R و NLM(پاورپوینت)

علوم پزشكي‌رده هاي R و NLM(پاورپوینت)

فرمت فایل: پاورپوینت(powerpoint) _ قابل ویرایش و بخشی از متن پاورپوینت - ,   ( -- توجه: چيزی که اين فایل را با بقیه فایل ها متمايز کرده است قابل ویرایش بودن و و آماده پرينت و ارائه بودن آن می باشد ...

9,000 تومان

پاورپوینتروش توليد 2

پاورپوینتروش توليد 2

فرمت فایل: پاورپوینت(powerpoint) _ قابل ویرایش و بخشی از متن پاورپوینت - ,   ( -- توجه: چيزی که اين فایل را با بقیه فایل ها متمايز کرده است قابل ویرایش بودن و و آماده پرينت و ارائه بودن آن می باشد ...

31,200 تومان

پاورپوینتروانشناسی شخصیت مدیران و کارکنان

پاورپوینتروانشناسی شخصیت  مدیران و کارکنان

فرمت فایل: پاورپوینت(powerpoint) _ قابل ویرایش و بخشی از متن پاورپوینت - ,   ( -- توجه: چيزی که اين فایل را با بقیه فایل ها متمايز کرده است قابل ویرایش بودن و و آماده پرينت و ارائه بودن آن می باشد ...

12,600 تومان

پاورپوینتروابط خارجی و سیاست خارجی ایران

پاورپوینتروابط خارجی و سیاست خارجی ایران

فرمت فایل: پاورپوینت(powerpoint) _ قابل ویرایش و بخشی از متن پاورپوینت - ,   ( -- توجه: چيزی که اين فایل را با بقیه فایل ها متمايز کرده است قابل ویرایش بودن و و آماده پرينت و ارائه بودن آن می باشد ...

111,600 تومان

پاورپوینترفتارشناسی اعتدال

پاورپوینترفتارشناسی اعتدال

فرمت فایل: پاورپوینت(powerpoint) _ قابل ویرایش و بخشی از متن پاورپوینت - ,   ( -- توجه: چيزی که اين فایل را با بقیه فایل ها متمايز کرده است قابل ویرایش بودن و و آماده پرينت و ارائه بودن آن می باشد ...

42,000 تومان