تاریخ انتشار : سه شنبه 12 بهمن 1395

پترن برای بک گراند قالب سری 10

پترن برای بک گراند قالب سری 10

پترن برای بک گراند قالب

لینک هر تصویر زیر آن قرار دارد

پترن یا به زبان اصلی pattern به معنی الگو یا مدل یا طرح یا سرمشق و… برای استفاده های مختلف از جمله ساختن پس زمینه یا بک گراند قالب و یا قسمتی از قالب استفاده میشود. کاربران در فورکیا از نمونه های زیر می توانند استفاده نمایند لازم به ذکر است که یک پترن مثل تصویر یک آجر از یک دیوار است که وقتی شما این پترن را در قالب قرار می دهید شکل دیوار به وجود می آید پس جهت انتخاب بهترین پترن آن را در قالب امتحان نمایید.

 

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1801.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1801.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1802.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1802.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1803.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1803.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1804.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1804.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1805.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1805.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1806.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1806.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1807.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1807.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1808.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1808.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1809.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1809.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1810.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1810.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1811.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1811.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1812.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1812.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1813.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1813.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1814.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1814.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1815.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1815.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1816.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1816.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1817.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1817.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1818.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1818.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1819.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1819.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1820.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1820.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1821.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1821.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1822.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1822.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1823.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1823.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1824.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1824.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1825.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1825.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1826.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1826.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1827.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1827.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1828.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1828.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1829.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1829.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1830.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1830.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1831.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1831.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1832.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1832.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1833.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1833.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1834.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1834.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1835.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1835.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1836.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1836.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1837.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1837.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1838.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1838.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1839.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1839.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1840.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1840.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1841.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1841.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1842.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1842.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1843.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1843.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1844.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1844.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1845.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1845.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1846.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1846.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1847.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1847.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1848.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1848.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1849.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1849.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1850.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1850.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1851.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1851.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1852.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1852.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1853.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1853.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1854.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1854.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1855.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1855.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1856.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1856.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1857.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1857.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1858.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1858.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1859.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1859.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1860.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1860.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1861.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1861.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1862.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1862.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1863.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1863.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1864.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1864.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1865.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1865.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1866.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1866.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1867.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1867.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1868.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1868.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1869.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1869.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1870.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1870.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1871.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1871.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1872.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1872.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1873.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1873.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1874.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1874.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1875.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1875.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1876.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1876.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1877.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1877.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1878.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1878.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1879.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1879.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1880.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1880.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1881.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1881.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1882.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1882.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1883.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1883.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1884.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1884.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1885.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1885.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1886.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1886.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1887.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1887.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1888.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1888.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1889.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1889.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1890.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1890.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1891.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1891.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1892.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1892.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1893.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1893.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1894.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1894.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1895.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1895.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1896.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/patterns/1896.png