اخبار فورکیا

تاریخ خبر : چهارشنبه 20 خرداد 1394

نحوه انتخاب کلمات کلیدی و شرح مطالب و پروژه های فروشگاه

نحوه انتخاب کلمات کلیدی و شرح مطالب و پروژه های فروشگاه

نحوه انتخاب کلمات کلیدی و شرح مطالب و پروژه های فروشگاه


برای پر کردن گزینه های " کلمات کلیدی " و " شرح مختصر " مربوط به هر محصول یا مطلب، به نکاتی که در مطالب " نحوه انتخاب کلمات کلیدی فروشگاه " و " نحوه نوشتن شرح مختصری از فروشگاه " ذکر گردیده است توجه و رعایت فرمایید. همان کاری را که در این بخش ها انجام داده اید برای هر مطلب نیز انجام تکرار نمایید.
پر نمودن صحیح این قسمت ها به افزایش بازدید و فروش شما خیلی کمک می نماید.