اخبار فورکیا

تاریخ خبر : چهارشنبه 20 خرداد 1394

دسته بندی موضوعات فروشگاه

دسته بندی موضوعات فروشگاه

دسته بندی موضوعات فروشگاه


برای اینکه مطالب فروشگاه شما منسجم تر و دارای نظم بیشتری باشد قبل از ایجاد هر پروژه ای باید دسته بندی ایجاد نمایید. سعی کنید نکاتی را که در " انتخاب عنوان مناسب برای فروشگاه " در نظر گرفته اید در انتخاب دسته بندی نیز در نظر بگیرید. دسته بندی نیز جز صفحات اصلی فروشگاه شما می باشند و به مشتریان شما در پیدا کردن مطلب مورد نظر کمک می نمایند. دسته بندی نیز باید شامل کلمات کلیدی مرتبط ، محبوب و قابل رقابت باشد و در عین حال باید موضع مطالب قرار گفته در خود را بیان نماید. اگر در دسته ای تعداد مطالب زیاد است آن را به دسته های کوچکتر تقسیم نمایید.